ขั้นตอนที่ 1: การหารือเพื่อค้นหา
และสรุปความต้องการที่แท้จริงของคุณ

ลูกค้าจำนวนมากติดต่อมาหาเราด้วยความต้องการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราพบคือ ในบางครั้ง เพื่อที่จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ความต้องการ การใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว หรือเทคโนโลยีใดเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถเติมเต็มโจทย์ความต้องการ transform ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก ด้วยเหตุนี้การศึกษาความต้องการ และปัญหาที่แท้จริงในการพัฒนายกระดับธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เราสามารถวางแผน ออกแบบขั้นตอนการทำงาน และคัดเลือกเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณในการประยุกต์ใช้งานจริงมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ เราควรเริ่มจากการหารือร่วมกัน เพื่อสรุปความต้องการที่แท้จริง

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบขั้นตอนการทำงาน
และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดในการตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

หลังจากการหารือเพื่อสรุปความต้องการและวัตถุประสงค์การทำ digital transformation แล้ว ทีมของเราจะทำการเก็บข้อมูลในรายละเอียดร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบกระบวนการทำงาน โครงสร้างพื้นฐานเดิม รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถออกแบบกระบวนการและขอบเขตการดำเนินการร่วมกันในรายละเอียด รวมถึงการปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้การนำเทคโนโลยีมาใช้เกิดผลลัพธ์การใช้งานจริง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับความต้องการ

ในกระบวนการนี้ เราจะได้แผนการดำเนินการ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่พร้อมดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 3: การติดต้ังระบบ ปรังปรุง
และวัดผลการใช้งานจริง

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเริ่มดำเนินการจริง ด้วยทีมทีมีประสบการณ์ของเราทั้งในด้านของวิศวกรรมซอฟแวร์ อุปกรณ์ และโครงสร้าง (สำหรับลูกค้า\ที่มีทีมภายในที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านอุปกรณ์และโครงสร้าง ก็สามารถให้ทีมภายในประสานเพื่อวางแผนการดำเนินการร่วมงานกับเราได้เลย) โดยหลังจากการดำเนินการติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เราจะมีการดำเนินการเพื่อวัดผลการใช้งานจริง ร่วมกับทีมผู้ใช้งานของคุณเพื่อให้มั่นใจว่า การลงทุนเทคโนโลยีกับเรานั้นสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

และในขั้นตอนนี้ ผ่านการทำงานร่วมกัน การพัฒนาธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จด้วยดี !

ขั้นตอนที่ 4: สนับสนุน ช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหา

เพราะเราเข้าใจถึง ความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ทีมของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน รวมถึงการช่วยวางแผนรับมือความเสี่ยงในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการใช้เทคโนโลยี และเพราะกระบวนการ digital transformation เป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมเสมอเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับธุรกิจของคุณ

เพราะเราคือพันธมิตรของคุณในการผสานนวัตกรรม